Privacy Policy – Versie 31.05.2018

 

MARC BAETEN EN CO NV (hierna: “Marc Baeten & Co” of We/Wij/Ons), met maatschappelijke zetel te 3950 Bocholt, Breeerweg 16, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0443.086.201 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy Policy.

 

We hechten veel belang aan de bescherming van uw privacy en willen u daarom via deze weg op de hoogte stellen van zaken in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Onze Contactgegevens

 

Naam:                         MARC BAETEN EN CO NV

Adres:                        Breeerweg 16

                              3950 Bocholt

                                  

Telefoonnummer:               089/46.01.10

 

Website:                      http://www.marcbaeten.be

 

ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX BVBA (ondernemingsnummer 0464.428.179), met als contactpersoon mr. Niels Diels is voor onze onderneming de Functionaris Gegevensbescherming (DPO). Hij is bereikbaar via e-mail op niels.diels@verachtert-haex.be of telefonisch via 011/79.42.29.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Wij verweken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

 • Voor- en achternaam

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • GSM-nummer

 • E-mailadres

 • Bankrekeningnummer

 • Identiteitskaartnummer en diens geldigheidsdatum

 • Rijbewijs en diens datum van ingang

 • Financiële gegevens

 • PSI-nummer (uw uniek nummer in onze database)

 • Dossiernummer

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

 • IP-adres

 • Internet browser en apparaat type

 

We ontvangen ook diverse van uw persoonsgegevens van derden, met name kunnen de persoonsgegevens afkomstig zijn van diverse verzekeringsmaatschappijen of partners welke uw persoonsgegevens hebben verzameld in het kader van een vraag tot verzekering.

 

Wanneer wij uw persoonsgegevens hebben ontvangen via een partner welke uw persoonsgegevens heeft verzameld in het kader van een vraag tot verzekering, worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk om u te contacteren. Indien u een gunstig gevolg geeft aan ons contact, blijven uw persoonsgegevens bewaard gedurende een periode van één jaar.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Wij verwerken als bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u enkel uw rijksregisternummer en medische gegevens. Hiervoor baseren wij ons op de door u gegeven toestemming tot verwerking van dit persoonsgegeven.

Kredietwaardigheidscheck

 

In het kader van onze dienstverlening met betrekking tot leningen wordt uw kredietaanvraag door diverse maatschappijen beoordeeld vooraleer zij overgaan tot het nemen van een beslissing. Ook hiervoor dienen wij de nodige persoonsgegevens te verstrekken. Deze proberen wij natuurlijk tot een minimum te beperken, afhankelijk van de maatschappij waar uw kredietaanvraag wordt behandeld. U kan op eenvoudig verzoek kennis krijgen van de maatschappijen aan wie uw persoonsgegevens werden overgemaakt in het kader van uw kredietaanvraag.

 

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, behalve indien zij toestemming hebben van ouders of voogd. Echter kunnen wij niet altijd de leeftijd van de bezoeker controleren. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarige, contacteer ons dan via privacy@marcbaeten.be, waarna wij al het mogelijke zullen doen om deze informatie te verwijderen.

 

Daarnaast verwerken we eveneens mogelijk persoonsgegevens over uw kinderen die jonger zouden kunnen zijn dan 16 jaar. Dit betreffen dezelfde persoonsgegevens als deze opgesomd onder de hoofding “Persoonsgegevens die wij verwerken”.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens onder andere voor de volgende doelen en op basis van de volgende grondslagen:

 

Wij verwerken persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen onder andere met betrekking tot:

 • Het zoeken naar en afsluiten van een geschikte verzekering

 • Het afhandelen van zaken met betrekking tot uw verzekering, bijv. indienen van een claim, uitbetalingen faciliteren, …

 • Het zoeken naar en afsluiten van een geschikt krediet

 • Het behandelen en indienen van uw belastingaangifte

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • U gepersonaliseerd advies te verlenen

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Het beheer van contractuele relaties

 • Mogelijke geschillenbeslechting

 

Wij verwerken persoonsgegevens indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor het doel, en dit onder andere met betrekking tot:

 • Het u toesturen van commerciële informatie

 

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang onder andere met betrekking tot:

 • Het bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening

 • Het opleiden van personeel

 • Monitoring en rapportering

 • Het voorkomen van misbruik en fraude

 • De opslag van opnamen van videobewaking gedurende de wettelijke periode

 

Wij verwerken ook persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals persoonsgegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte, aansprakelijkheid, ….

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld één van onze medewerkers) tussen zit.

 

Het is mogelijk dat derden, in het bijzonder krediet- en verzekeringsmaatschappijen aan wie wij uw persoonsgegevens dienen te verstrekken, u kunnen onderwerpen aan geautomatiseerde besluitvorming. Iedere maatschappij past daarbij haar eigen acceptatieregels en logica toe waarbij wij de loutere uitkomst ontvangen.

 

Hoe en hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

We bewaren uw persoonsgegevens in de vorm van een papieren bestand en/of elektronisch bestand.

 

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

 

We bewaren uw persoonsgegevens zolang er met u een klantrelatie bestaat. Wanneer de klantenrelatie wordt beëindigd, worden uw persoonsgegevens desgevallend bewaard tot de laatste boekhoudkundige verwerking tussen u en de verzekeringmaatschappij is afgerond.

 

Er bestaat de mogelijkheid dat diverse maatschappijen uw persoonsgegevens langer bewaren om te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen.

 

Offertes worden door ons bewaard voor een periode van één jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Wij delen uw persoonsgegevens enkel met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen.

 

Met bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Wij gebruiken op onze website enkel functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

 

We gebruiken aldus puur technische cookies die er voor zorgen dat de website naar behoren werkt. Ze worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren. Zo registreren we onder andere via cookies de taalkeuze of uw voorkeurskantoor of voorkeuscontactpersoon die u maakt bij uw eerste bezoek van de site, zodat u bij uw volgend bezoek aan de site automatisch in de door u bij uw eerste bezoek gekozen taal, kantoor of contactpersoon bediend wordt.

 

Als u niet wenst dat deze cookies gebruikt worden, kan u uw browser zo instellen dat die geblokkeerd worden. Marc Baeten & Co NV kan in dat geval de correcte werking van de sites onder haar controle echter niet garanderen. Als u dat wenst kan u uw browser eveneens op die manier instellen dat de cookies ook na elke raadpleging van de website verwijderd worden.

 

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@marcbaeten.be.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen, ter bescherming van uw privacy. We doen ons best om zo snel mogelijk te reageren op uw verzoek, minstens binnen vier weken buiten het geval van een complex verzoek waarin die termijn met acht weken verlengd kan worden.

 

We kunnen uw verzoek echter weigeren onder de door de wet opgesomde voorwaarden, bijvoorbeeld wanneer dit vereist is in het algemeen belang, voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen of het instellen of uitoefenen van een rechtsvordering.

 

Indien u echter verzoeken indient die kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, heeft Marc Baeten & Co het recht een redelijke vergoeding aan te rekenen ofwel om het verzoek te weigeren.

 

We willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (thans vanaf 25 mei 2018 de Autoriteit voor gegevensbescherming) op het volgende adres: 1000 Brussel, Drukpersstraat 35 (tel. 32 2 274 48 00 - fax + 32 2 274 48 35 - commission@privacycommission.be) of bij de toezichthoudende autoriteit van het land van uw gewone verblijfplaats, voor de uitoefening van uw rechten.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

We nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er

Let op : Geld lenen kost ook geld !